Fravardin  (S)    Ardibehesht  (K)    1369  Y. Z.
ÎßäØíóÞ  (åõ.)    ±ØíóOèõVÖ  (À.)     1369 Ý.{.
August   1999     to     September   1999
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
• Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad
ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ ±ÜßØëØ
22-Aug-1999 23-Aug-1999 24-Aug-1999 25-Aug-1999 26-Aug-1999 27-Aug-1999 28-Aug-1999
Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor Tir Gosh
ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß Öíß Ãùå
29-Aug-1999 30-Aug-1999 31-Aug-1999 01-Sep-1999 02-Sep-1999 03-Sep-1999 04-Sep-1999
Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram
رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ
05-Sep-1999 06-Sep-1999 07-Sep-1999 08-Sep-1999 09-Sep-1999 10-Sep-1999 11-Sep-1999
Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad
ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ
12-Sep-1999 13-Sep-1999 14-Sep-1999 15-Sep-1999 16-Sep-1999 17-Sep-1999 18-Sep-1999
Mareshpand Aneran          
ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ          
19-Sep-1999 20-Sep-1999          
             
             
             
Ardibehesht  (S)    Khordad (K)    1369  Y. Z.
±ØíóOèõVÖ  (åõ.)    ÂùßØëØ  (À.)     1369 Ý.{.
September   1999     to     October   1999
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
    • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad
    ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ
    21-Sep-1999 22-Sep-1999 23-Sep-1999 24-Sep-1999 25-Sep-1999
Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor
ÂùßØëØ ±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß
26-Sep-1999 27-Sep-1999 28-Sep-1999 29-Sep-1999 30-Sep-1999 01-Oct-1999 02-Oct-1999
Tir Gosh Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin >
Öíß Ãùå رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ
03-Oct-1999 04-Oct-1999 05-Oct-1999 06-Oct-1999 07-Oct-1999 08-Oct-1999 09-Oct-1999
• Behram • Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad
ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ
10-Oct-1999 11-Oct-1999 12-Oct-1999 13-Oct-1999 14-Oct-1999 15-Oct-1999 16-Oct-1999
Asman Zamyad Mareshpand Aneran      
±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ      
17-Oct-1999 18-Oct-1999 19-Oct-1999 20-Oct-1999      
             
             
             
Khordad  (S)    Tir  (K)    1369  Y. Z.
ÂùßØëØ  (åõ.)    Öíß  (À.)     1369 Ý.{.
October   1999     to     November   1999
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
        • Hormazd • Bahman • Ardibehesht •
        ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü
        21-Oct-1999 22-Oct-1999 23-Oct-1999
Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan
ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ ±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî
24-Oct-1999 25-Oct-1999 26-Oct-1999 27-Oct-1999 28-Oct-1999 29-Oct-1999 30-Oct-1999
Khorshed Mohor Tir Gosh Daepameher Meher • Srosh •
ÂùßåõØ Üùèùß Öíß Ãùå رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü
31-Oct-1999 01-Nov-1999 02-Nov-1999 03-Nov-1999 04-Nov-1999 05-Nov-1999 06-Nov-1999
Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad Daepdin Din
ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ
07-Nov-1999 08-Nov-1999 09-Nov-1999 10-Nov-1999 11-Nov-1999 12-Nov-1999 13-Nov-1999
Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand Aneran  
±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ  
14-Nov-1999 15-Nov-1999 16-Nov-1999 17-Nov-1999 18-Nov-1999 19-Nov-1999  
             
             
             
Tir  (S)    Amardad  (K)    1369  Y. Z.
Öíß  (åõ.)    ±ÜßØëØ  (À.)     1369 Ý.{.
November   1999     to     December   1999
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
            • Hormazd •
            ü èùßÜÉØ ü
            20-Nov-1999
Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar
ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ ±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß
21-Nov-1999 22-Nov-1999 23-Nov-1999 24-Nov-1999 25-Nov-1999 26-Nov-1999 27-Nov-1999
• Adar • Avan Khorshed Mohor Tir Gosh Daepameher
ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß Öíß Ãùå رõÕÜèõß
28-Nov-1999 29-Nov-1999 30-Nov-1999 01-Dec-1999 02-Dec-1999 03-Dec-1999 04-Dec-1999
Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad
Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ ÃùäëØ
05-Dec-1999 06-Dec-1999 07-Dec-1999 08-Dec-1999 09-Dec-1999 10-Dec-1999 11-Dec-1999
Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand
رõÕØíÞ ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ
12-Dec-1999 13-Dec-1999 14-Dec-1999 15-Dec-1999 16-Dec-1999 17-Dec-1999 18-Dec-1999
Aneran            
±ÞõßëîÞ            
19-Dec-1999            
Amardad  (S)    Shehrevar  (K)    1369  Y. Z.
±ÜßØëØ  (åõ.)    åèõßõäß  (À.)     1369 Ý.{.
December   1999     to     January   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
  • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad 
  ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ
  20-Dec-1999 21-Dec-1999 22-Dec-1999 23-Dec-1999 24-Dec-1999 25-Dec-1999
Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor Tir
±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß Öíß
26-Dec-1999 27-Dec-1999 28-Dec-1999 29-Dec-1999 30-Dec-1999 31-Dec-1999 01-Jan-2000
Gosh Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram •
Ãùå رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü
02-Jan-2000 03-Jan-2000 04-Jan-2000 05-Jan-2000 06-Jan-2000 07-Jan-2000 08-Jan-2000
Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman
ßëîÜ ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ
09-Jan-2000 10-Jan-2000 11-Jan-2000 12-Jan-2000 13-Jan-2000 14-Jan-2000 15-Jan-2000
Zamyad Mareshpand Aneran        
ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ        
16-Jan-2000 17-Jan-2000 18-Jan-2000        
             
             
             
Shehrevar  (S)    Meher  (K)    1369  Y. Z.
åèõßõäß  (åõ.)    Üõèõß  (À.)     1369 Ý.{.
January   2000     to     February   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
      • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar
      ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß
      19-Jan-2000 20-Jan-2000 21-Jan-2000 22-Jan-2000
Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed
±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ ±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ
23-Jan-2000 24-Jan-2000 25-Jan-2000 26-Jan-2000 27-Jan-2000 28-Jan-2000 29-Jan-2000
Mohor Tir Gosh Daepameher Meher • Srosh • Rashna
Üùèùß Öíß Ãùå رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ
30-Jan-2000 31-Jan-2000 01-Feb-2000 02-Feb-2000 03-Feb-2000 04-Feb-2000 05-Feb-2000
< Fravardin > • Behram • Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh
ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ ±åíåäÃ
06-Feb-2000 07-Feb-2000 08-Feb-2000 09-Feb-2000 10-Feb-2000 11-Feb-2000 12-Feb-2000
Ashtad Asman Zamyad Mareshpand Aneran    
±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ    
13-Feb-2000 14-Feb-2000 15-Feb-2000 16-Feb-2000 17-Feb-2000    
             
             
             
Meher  (S)    Avan  (K)    1369  Y. Z.
åèõßõäß  (åõ.)    Üõèõß  (À.)     1369 Ý.{.
February   2000     to     March   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
          • Hormazd • Bahman
          ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ
          18-Feb-2000 19-Feb-2000
• Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar • Adar •
ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ ±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü
20-Feb-2000 21-Feb-2000 22-Feb-2000 23-Feb-2000 24-Feb-2000 25-Feb-2000 26-Feb-2000
Avan Khorshed Mohor Tir Gosh Daepameher Meher
±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß Öíß Ãùå رõÕÜèõß Üõèõß
27-Feb-2000 28-Feb-2000 29-Feb-2000 01-Mar-2000 02-Mar-2000 03-Mar-2000 04-Mar-2000
• Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad Daepdin
ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ
05-Mar-2000 06-Mar-2000 07-Mar-2000 08-Mar-2000 09-Mar-2000 10-Mar-2000 11-Mar-2000
Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand Aneran
ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ
12-Mar-2000 13-Mar-2000 14-Mar-2000 15-Mar-2000 16-Mar-2000 17-Mar-2000 18-Mar-2000
             
             
             
Avan  (S)    Adar  (K)    1369  Y. Z.
±ëäëî  (åõ.)    ±ëØß  (À.)     1369 Ý.{.
March   2000     to     April   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
• Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad
ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ ±ÜßØëØ
19-Mar-2000 20-Mar-2000 21-Mar-2000 22-Mar-2000 23-Mar-2000 24-Mar-2000 25-Mar-2000
Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor Tir Gosh
ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß Öíß Ãùå
26-Mar-2000 27-Mar-2000 28-Mar-2000 29-Mar-2000 30-Mar-2000 31-Mar-2000 01-Apr-2000
Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram
رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ
02-Apr-2000 03-Apr-2000 04-Apr-2000 05-Apr-2000 06-Apr-2000 07-Apr-2000 08-Apr-2000
Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad
ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ
09-Apr-2000 10-Apr-2000 11-Apr-2000 12-Apr-2000 13-Apr-2000 14-Apr-2000 15-Apr-2000
Mareshpand Aneran          
ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ          
16-Apr-2000 17-Apr-2000          
             
             
             
Adar  (S)    Dae  (K)    1369  Y. Z.
±ëØß  (åõ.)    رõ  (À.)     1369 Ý.{.
April   2000     to     May   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
    • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad
    ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ
    18-Apr-2000 19-Apr-2000 20-Apr-2000 21-Apr-2000 22-Apr-2000
Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor
ÂùßØëØ ±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß
23-Apr-2000 24-Apr-2000 25-Apr-2000 26-Apr-2000 27-Apr-2000 28-Apr-2000 29-Apr-2000
Tir Gosh Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin >
Öíß Ãùå رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ
30-Apr-2000 01-May-2000 02-May-2000 03-May-2000 04-May-2000 05-May-2000 06-May-2000
• Behram • Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad
ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ
07-May-2000 08-May-2000 09-May-2000 10-May-2000 11-May-2000 12-May-2000 13-May-2000
Asman Zamyad Mareshpand Aneran      
±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ      
14-May-2000 15-May-2000 16-May-2000 17-May-2000      
             
             
             
Dae  (S)    Bahman  (K)    1369  Y. Z.
رõ  (åõ.)    ÚõõèÜÞ  (À.)     1369 Ý.{.
May   2000     to     June   2000   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
        • Hormazd • Bahman • Ardibehesht •
        ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü
        18-May-2000 19-May-2000 20-May-2000
Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan
ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ ±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî
21-May-2000 22-May-2000 23-May-2000 24-May-2000 25-May-2000 26-May-2000 27-May-2000
Khorshed Mohor Tir Gosh Daepameher Meher • Srosh •
ÂùßåõØ Üùèùß Öíß Ãùå رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü
28-May-2000 29-May-2000 30-May-2000 31-May-2000 01-Jun-2000 02-Jun-2000 03-Jun-2000
Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad Daepdin Din
ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ
04-Jun-2000 05-Jun-2000 06-Jun-2000 07-Jun-2000 08-Jun-2000 09-Jun-2000 10-Jun-2000
Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand Aneran  
±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ  
11-Jun-2000 12-Jun-2000 13-Jun-2000 14-Jun-2000 15-Jun-2000 16-Jun-2000  
             
             
             
Bahman  (S)    Asfandarmad  (K)    1369  Y. Z.
ÚõõèÜÞ  (åõ.)    ±VÁîØëÜóØ  (À.)     1369 Ý.{.
June   2000     to     July   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
            • Hormazd •
            ü èùßÜÉØ ü
            17-Jun-2000
Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar
ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ ±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß
18-Jun-2000 19-Jun-2000 20-Jun-2000 21-Jun-2000 22-Jun-2000 23-Jun-2000 24-Jun-2000
• Adar • Avan Khorshed Mohor Tir Gosh Daepameher
ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß Öíß Ãùå رõÕÜèõß
25-Jun-2000 26-Jun-2000 27-Jun-2000 28-Jun-2000 29-Jun-2000 30-Jun-2000 01-Jul-2000
Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad
Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü ßëîÜ ÃùäëØ
02-Jul-2000 03-Jul-2000 04-Jul-2000 05-Jul-2000 06-Jul-2000 07-Jul-2000 08-Jul-2000
Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand
رõÕØíÞ ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ
09-Jul-2000 10-Jul-2000 11-Jul-2000 12-Jul-2000 13-Jul-2000 14-Jul-2000 15-Jul-2000
Aneran            
±ÞõßëîÞ            
16-Jul-2000            
Asfandarmad  (S)    Fravardin  (K)    1369  Y. Z.
±VÁîØëÜóØ  (åõ.)    ÎßäØíóÞ  (À.)     1369 Ý.{.
July   2000     to     August   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
  • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad 
  ü èùßÜÉØ ü ÚõèÜÞ ü ±ØíóOèõVÖ ü ßùèõßõäß ±VÁîØëÜóØ ÂùßØëØ
  17-Jul-2000 18-Jul-2000 19-Jul-2000 20-Jul-2000 21-Jul-2000 22-Jul-2000
Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor Tir
±ÜßØëØ ØõÕ±ëØß ü ±ëØß ü ±ëäëî ÂùßåõØ Üùèùß Öíß
23-Jul-2000 24-Jul-2000 25-Jul-2000 26-Jul-2000 27-Jul-2000 28-Jul-2000 29-Jul-2000
Gosh Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram •
Ãùå رõÕÜèõß Üõèõß ü çßùå ü ßUÞõ ÎßäØíóÞ ü ÚõèõßÐîÜ ü
30-Jul-2000 31-Jul-2000 01-Aug-2000 02-Aug-2000 03-Aug-2000 04-Aug-2000 05-Aug-2000
Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman
ßëîÜ ÃùäëØ Ø±õÕØíÞ ØíÞ ±åíåäà ±ëåÖëØ ±ëçÜëÞ
06-Aug-2000 07-Aug-2000 08-Aug-2000 09-Aug-2000 10-Aug-2000 11-Aug-2000 12-Aug-2000
Zamyad Mareshpand Aneran        
ÉÜí±ëØ ÜëßõçÕîØ ±ÞõßëîÞ        
13-Aug-2000 14-Aug-2000 15-Aug-2000        
             
             
             
Muktad    1369  Y. Z.
ÜðÀÖÐØ  (åõ.)    1369 Ý.{.
August   2000
             
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
ßãä çùÜ ÜoÃâ Ú<Ô Bë<w å<¿ åãÞ
      Ahunavad Ushtavad Spentomad Vohukxarthra
      ±èðÞäØ µVÖäØ VÕõÞÖùÜØ äùèðñZÐ×#
      16-Aug-2000 17-Aug-2000 18-Aug-2000 19-Aug-2000
Vahishtoist            
äèíßÖù³VÖ            
20-Aug-2000