January  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
          01-Jan-2000 02-Jan-2000
          Tir Gosh
          Amardad Amardad
03-Jan-2000 04-Jan-2000 05-Jan-2000 06-Jan-2000 07-Jan-2000 08-Jan-2000 09-Jan-2000
Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram
Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad
10-Jan-2000 11-Jan-2000 12-Jan-2000 13-Jan-2000 14-Jan-2000 15-Jan-2000 16-Jan-2000
Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad
Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad
17-Jan-2000 18-Jan-2000 19-Jan-2000 20-Jan-2000 21-Jan-2000 22-Jan-2000 23-Jan-2000
Mareshpand Aneran • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad
Amardad Amardad Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar
24-Jan-2000 25-Jan-2000 26-Jan-2000 27-Jan-2000 28-Jan-2000 29-Jan-2000 30-Jan-2000
Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor
Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar
31-Jan-2000            
Tir            
Shehrevar            
February  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
  01-Feb-2000 02-Feb-2000 03-Feb-2000 04-Feb-2000 05-Feb-2000 06-Feb-2000
  Gosh Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin >
  Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar
07-Feb-2000 08-Feb-2000 09-Feb-2000 10-Feb-2000 11-Feb-2000 12-Feb-2000 13-Feb-2000
• Behram • Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad
Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar
14-Feb-2000 15-Feb-2000 16-Feb-2000 17-Feb-2000 18-Feb-2000 19-Feb-2000 20-Feb-2000
Asman Zamyad Mareshpand Aneran • Hormazd • Bahman • Ardibehesht •
Shehrevar Shehrevar Shehrevar Shehrevar Meher Meher Meher
21-Feb-2000 22-Feb-2000 23-Feb-2000 24-Feb-2000 25-Feb-2000 26-Feb-2000 27-Feb-2000
Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan
Meher Meher Meher Meher Meher Meher Meher
28-Feb-2000 29-Feb-2000          
Khorshed Mohor          
Meher Meher          
             
             
             
March  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
    01-Mar-2000 02-Mar-2000 03-Mar-2000 04-Mar-2000 05-Mar-2000
    Tir Gosh Daepameher Meher • Srosh •
    Meher Meher Meher Meher Meher
06-Mar-2000 07-Mar-2000 08-Mar-2000 09-Mar-2000 10-Mar-2000 11-Mar-2000 12-Mar-2000
Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad Daepdin Din
Meher Meher Meher Meher Meher Meher Meher
13-Mar-2000 14-Mar-2000 15-Mar-2000 16-Mar-2000 17-Mar-2000 18-Mar-2000 19-Mar-2000
Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand Aneran • Hormazd •
Meher Meher Meher Meher Meher Meher Avan
20-Mar-2000 21-Mar-2000 22-Mar-2000 23-Mar-2000 24-Mar-2000 25-Mar-2000 26-Mar-2000
Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar
Avan Avan Avan Avan Avan Avan Avan
27-Mar-2000 28-Mar-2000 29-Mar-2000 30-Mar-2000 31-Mar-2000    
• Adar • Avan Khorshed Mohor Tir    
Avan Avan Avan Avan Avan    
             
             
             
April  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
          01-Apr-2000 02-Apr-2000
          Gosh Daepameher
          Avan Avan
03-Apr-2000 04-Apr-2000 05-Apr-2000 06-Apr-2000 07-Apr-2000 08-Apr-2000 09-Apr-2000
Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad
Avan Avan Avan Avan Avan Avan Avan
10-Apr-2000 11-Apr-2000 12-Apr-2000 13-Apr-2000 14-Apr-2000 15-Apr-2000 16-Apr-2000
Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand
Avan Avan Avan Avan Avan Avan Avan
17-Apr-2000 18-Apr-2000 19-Apr-2000 20-Apr-2000 21-Apr-2000 22-Apr-2000 23-Apr-2000
Aneran • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad 
Avan Adar  Adar  Adar  Adar  Adar  Adar 
24-Apr-2000 25-Apr-2000 26-Apr-2000 27-Apr-2000 28-Apr-2000 29-Apr-2000 30-Apr-2000
Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor Tir
Adar  Adar  Adar  Adar  Adar  Adar  Adar 
             
             
             
May  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
01-May-2000 02-May-2000 03-May-2000 04-May-2000 05-May-2000 06-May-2000 07-May-2000
Gosh Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram •
Adar  Adar  Adar  Adar  Adar  Adar  Adar 
08-May-2000 09-May-2000 10-May-2000 11-May-2000 12-May-2000 13-May-2000 14-May-2000
Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman
Adar  Adar  Adar  Adar  Adar  Adar  Adar 
15-May-2000 16-May-2000 17-May-2000 18-May-2000 19-May-2000 20-May-2000 21-May-2000
Zamyad Mareshpand Aneran • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar
Adar  Adar  Adar  Dae Dae Dae Dae
22-May-2000 23-May-2000 24-May-2000 25-May-2000 26-May-2000 27-May-2000 28-May-2000
Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed
Dae Dae Dae Dae Dae Dae Dae
29-May-2000 30-May-2000 31-May-2000        
Mohor Tir Gosh        
Dae Dae Dae        
             
             
             
June  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
      01-Jun-2000 02-Jun-2000 03-Jun-2000 04-Jun-2000
      Daepameher Meher • Srosh • Rashna
      Dae Dae Dae Dae
05-Jun-2000 06-Jun-2000 07-Jun-2000 08-Jun-2000 09-Jun-2000 10-Jun-2000 11-Jun-2000
< Fravardin > • Behram • Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh
Dae Dae Dae Dae Dae Dae Dae
12-Jun-2000 13-Jun-2000 14-Jun-2000 15-Jun-2000 16-Jun-2000 17-Jun-2000 18-Jun-2000
Ashtad Asman Zamyad Mareshpand Aneran • Hormazd • Bahman
Dae Dae Dae Dae Dae Bahman Bahman
19-Jun-2000 20-Jun-2000 21-Jun-2000 22-Jun-2000 23-Jun-2000 24-Jun-2000 25-Jun-2000
• Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar • Adar •
Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman
26-Jun-2000 27-Jun-2000 28-Jun-2000 29-Jun-2000 30-Jun-2000    
Avan Khorshed Mohor Tir Gosh    
Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman    
             
             
             
July  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
          01-Jul-2000 02-Jul-2000
          Daepameher Meher
          Bahman Bahman
03-Jul-2000 04-Jul-2000 05-Jul-2000 06-Jul-2000 07-Jul-2000 08-Jul-2000 09-Jul-2000
• Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad Daepdin
Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman
10-Jul-2000 11-Jul-2000 12-Jul-2000 13-Jul-2000 14-Jul-2000 15-Jul-2000 16-Jul-2000
Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand Aneran
Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman Bahman
17-Jul-2000 18-Jul-2000 19-Jul-2000 20-Jul-2000 21-Jul-2000 22-Jul-2000 23-Jul-2000
• Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad
Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard
24-Jul-2000 25-Jul-2000 26-Jul-2000 27-Jul-2000 28-Jul-2000 29-Jul-2000 30-Jul-2000
Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor Tir Gosh
Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard
31-Jul-2000            
Daepameher            
Aspandard            
August  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
  01-Aug-2000 02-Aug-2000 03-Aug-2000 04-Aug-2000 05-Aug-2000 06-Aug-2000
  Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram
  Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard
07-Aug-2000 08-Aug-2000 09-Aug-2000 10-Aug-2000 11-Aug-2000 12-Aug-2000 13-Aug-2000
Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad
Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard Aspandard
14-Aug-2000 15-Aug-2000 16-Aug-2000 17-Aug-2000 18-Aug-2000 19-Aug-2000 20-Aug-2000
Mareshpand Aneran Ahunavad Ushtavad Spentomad Vohukxarthra Vahishtoist
Aspandard Aspandard Muktad Muktad Muktad Muktad Muktad
21-Aug-2000 22-Aug-2000 23-Aug-2000 24-Aug-2000 25-Aug-2000 26-Aug-2000 27-Aug-2000
• Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad
Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin
28-Aug-2000 29-Aug-2000 30-Aug-2000 31-Aug-2000      
Daepadar • Adar • Avan Khorshed      
Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin      
             
             
             
September  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
        01-Sep-2000 02-Sep-2000 03-Sep-2000
        Mohor Tir Gosh
        Fravardin Fravardin Fravardin
04-Sep-2000 05-Sep-2000 06-Sep-2000 07-Sep-2000 08-Sep-2000 09-Sep-2000 10-Sep-2000
Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram
Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin
11-Sep-2000 12-Sep-2000 13-Sep-2000 14-Sep-2000 15-Sep-2000 16-Sep-2000 17-Sep-2000
Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad
Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin Fravardin
18-Sep-2000 19-Sep-2000 20-Sep-2000 21-Sep-2000 22-Sep-2000 23-Sep-2000 24-Sep-2000
Mareshpand Aneran • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad
Fravardin Fravardin Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht
25-Sep-2000 26-Sep-2000 27-Sep-2000 28-Sep-2000 29-Sep-2000 30-Sep-2000  
Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed  
Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht  
             
             
             
October  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
            01-Oct-2000
            Mohor
            Ardibehesht
02-Oct-2000 03-Oct-2000 04-Oct-2000 05-Oct-2000 06-Oct-2000 07-Oct-2000 08-Oct-2000
Tir Gosh Daepameher Meher • Srosh • Rashna < Fravardin >
Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht
09-Oct-2000 10-Oct-2000 11-Oct-2000 12-Oct-2000 13-Oct-2000 14-Oct-2000 15-Oct-2000
• Behram • Ram Govad Daepdin Din Ashishvangh Ashtad
Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht
16-Oct-2000 17-Oct-2000 18-Oct-2000 19-Oct-2000 20-Oct-2000 21-Oct-2000 22-Oct-2000
Asman Zamyad Mareshpand Aneran • Hormazd • Bahman • Ardibehesht •
Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Ardibehesht Khordad  Khordad  Khordad 
23-Oct-2000 24-Oct-2000 25-Oct-2000 26-Oct-2000 27-Oct-2000 28-Oct-2000 29-Oct-2000
Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar • Adar • Avan
Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad 
30-Oct-2000 31-Oct-2000          
Khorshed Mohor          
Khordad  Khordad           
November  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
    01-Nov-2000 02-Nov-2000 03-Nov-2000 04-Nov-2000 05-Nov-2000
    Tir Gosh Daepameher Meher • Srosh •
    Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad 
06-Nov-2000 07-Nov-2000 08-Nov-2000 09-Nov-2000 10-Nov-2000 11-Nov-2000 12-Nov-2000
Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad Daepdin Din
Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad 
13-Nov-2000 14-Nov-2000 15-Nov-2000 16-Nov-2000 17-Nov-2000 18-Nov-2000 19-Nov-2000
Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand Aneran • Hormazd •
Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Khordad  Tir
20-Nov-2000 21-Nov-2000 22-Nov-2000 23-Nov-2000 24-Nov-2000 25-Nov-2000 26-Nov-2000
Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad  Amardad Daepadar
Tir Tir Tir Tir Tir Tir Tir
27-Nov-2000 28-Nov-2000 29-Nov-2000 30-Nov-2000      
• Adar • Avan Khorshed Mohor      
Tir Tir Tir Tir      
             
             
             
December  2000
             
MON TUE WED THU FRI SAT SUN
        01-Dec-2000 02-Dec-2000 03-Dec-2000
        Tir Gosh Daepameher
        Tir Tir Tir
04-Dec-2000 05-Dec-2000 06-Dec-2000 07-Dec-2000 08-Dec-2000 09-Dec-2000 10-Dec-2000
Meher • Srosh • Rashna < Fravardin > • Behram • Ram Govad
Tir Tir Tir Tir Tir Tir Tir
11-Dec-2000 12-Dec-2000 13-Dec-2000 14-Dec-2000 15-Dec-2000 16-Dec-2000 17-Dec-2000
Daepdin Din Ashishvangh Ashtad Asman Zamyad Mareshpand
Tir Tir Tir Tir Tir Tir Tir
18-Dec-2000 19-Dec-2000 20-Dec-2000 21-Dec-2000 22-Dec-2000 23-Dec-2000 24-Dec-2000
Aneran • Hormazd • Bahman • Ardibehesht • Shehrevar Asfandarmad Khordad 
Tir Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad
25-Dec-2000 26-Dec-2000 27-Dec-2000 28-Dec-2000 29-Dec-2000 30-Dec-2000 31-Dec-2000
Amardad Daepadar • Adar • Avan Khorshed Mohor Tir
Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad Amardad